1. خانه
  2. کیت تحقیقاتی
  3. کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید MDA

کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید MDA

Nalondi™-Lipid Peroxidation Assay Kit-MDA
کد محصول: NS-15022, NS-15023
نوع کیت: تحقیقاتی
نوع نمونه: ادرار, پلاسما, سایر مایع های بیولوژیک, سرم, عصاره‌های بافتی, محیط کشت سلول
نوع آزمون: Quantitative (کالریمتریک/فلوریمتریک)
مدت زمان آزمون: ۳ ساعت
شرایط نگهداری: بین۲ تا ۸ درجه سانتیگراد
کاربردهای تحقیقاتی: اندازه گیری مالون دی آلدهید, سنجش پراکسیداسیون چربی
نام‌های دیگر این کیت: تست ترشیدگی چربی ها, کیت پراکسیداسیون چربی, کیت مالون دی آلدهید
حساسیت اندازه‌گیری: نانو مول
  • ۴۸ تست
  • ۹۶ تست
پاک کردن

گونه های فعال اکسیژن (ROS=Reactive Oxygen Species) که شامل مولکول های بسیار فعال واجد اکسیژن هستند، از ترکیبات اکسیدکننده‌ی رایج محسوب می شوند. این ترکیبات با حمله به مولکول‌های مختلف، ضمن اکسید کردن آن‌ها محصولات اکسید شده‌ی ثانویه نیز تولید می‌کنند. لیپیدها مهم ترین دسته از بیومولکول‌هایی هستند که هدف گونه‌های فعال اکسیژن قرار می‌گیرند. در واقع تخریب اکسیداتیو لیپیدها توسط گونه‌های فعال اکسیژن، پراکسیداسیون لیپیدی نامیده می شود. پراکسیداسیون لیپیدی معمولا روی اسیدهای چرب غیراشباع صورت می‌گیرد و محصول نهایی آن آلدهیدهای فعال مانندمالون دی آلدهید(MDA=Malondialdehyde) می باشد.

با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، شرکت نوند سلامت این کیت را طراحی و تولید نموده است.

مقالات

دیگر محصولات

فهرست